ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรวรรณ สุวรรณรัตน์ และ คุณพนิดา เพชรปาน
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ณัฐวัชร กุกแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566
การอุทธรณ์ของนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง และระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Bootstrap Slider